Residència assistida/centre de dia

Cals Avis – Residència Assistida – Centre de Dia l’Oreig

Residència assistida

Tipologia i identificació del servei 
La residència assistida Cals Avis i Centre de Dia L’Oreig és un equipament privat d’atenció especialitzada adreçat a la gent gran del municipi de Torelló, de titularitat privada i que és gestionat directament pel centre, d’acord amb els estatuts de la fundació d’ancians de Sant Feliu de Torelló.
El seu domicili queda fixat al poble de Torelló, pujada de Rocaprevera, s/n, província de Barcelona, amb telèfon: 938 590 239, e-mail calsavis@calsavis.cat i està registrat:
a) Com a residència assistida, en data 02/03/2011, amb el núm. S00127 al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb una capacitat registral de 65 places.
b) Com a centre de dia, en data 30/01/2009, amb el núm. S02097 al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, amb una capacitat registral de 55 places.

Objectius generals

Les finalitats i objectius de la residència assistida, sense ànim de lucre,  es concreten d’acord amb els seus estatuts, en promoure i fomentar la millora integral de la qualitat de vida de les persones, oferint un nivell de convivència, assistència i acolliment principalment als més necessitats. On oferir un servei substitutori de la llar de les persones grans que lliurement han decidit accedir-hi, amb caràcter permanent, amb un nivell de vivència i d’acolliment que en conjunt signifiqui un nivell de vida adequat, i entorn compensatori de la llar, en el marc d’un ambient residencial, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
Els objectius generals del centre de dia consisteixen en donar suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.
Aquest servei té per objectiu afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir a la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions,  proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents i, facilitar un entorn compensatori a la llar durant les hores en què es presta el servei, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència dels usuaris.
Serveis i activitats
Els serveis mínims que presta la residència i el servei de centre de dia són:
 • Allotjament.
 • Acolliment i convivència.
 • Manutenció / alimentació.
 • Higiene personal.
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
 • Atenció personal en els hàbits d’autonomia.
 • Prevenció i manteniment de les funcions físiques i cognitives.
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
 • Dinamització sociocultural.
 • Bugaderia i repàs de la roba de les persones i del centre.
 • Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de les relacions amb la família i l’entorn.
 • Garantir l’assistència sanitària.
Un equip de professionals dedica el seu temps i el seu talent a un servei proper i de qualitat. Comptem amb:
 • Treballadora social.
 • Psicòloga.
 • Fisioterapeuta.
 • Terapeuta ocupacional.
 • Higiènicosanitària.
 • Infermeria.
 • Animadora sociocultural.
 • Servei mèdic els mateixos del CAP.
 • Servei propi de cuina, neteja, bugaderia i la resta de personal.
Combina treball i calidesa amb experiència i eficàcia.
Tot l’equip té una mateixa visió de la persona.
Tot l’equip ha de parlar un mateix llenguatge.
Volem crear una convivència que desitgem per a tothom:
 • Unes relacions humanes basades en l’estima, la comprensió i l’ajuda mútua.
 • Unes condicions de vida sanes, esperançades i serenes.
 • Una espiritualitat capaç d’omplir les aspiracions humanes.
 • Una professionalitat que infongui seguretat i dignitat.
Volem que el treball en equip, l’harmonia i l’amor entre nosaltres: sigui un focus d’il•lusió i d’esperança, sigui un estímul perquè tothom gaudeixi de la pau i el benestar tan necessàries.
El procés de cuidar és una experiència plena de sentiments contradictoris, a banda ens treu força i recursos i a la llarga ens crearà després de cert temps més impotència.
La persona cuidada i els cuidadors comparteixen un dol afectiu i emocional, que s’acumula a nivell cuidem, comparteixen allò que senten.
Els cuidadors han de seguir en allò que implica pèrdues individuals que progressen amb el contacte amb els amics, amb les persones que aprecien, que sovint comporten un deixar de fer allò, que voldrien en un cap de setmana i en altres moments, cal donar i intentem i li donen suport.
Però també necessita relacionar-se  amb persones com les famílies, que puguin entendre la seva situació per a sostenir-se i així poder sostenir l’altre.
Una altra de les tasques és orientar cap a una atenció integral en tots els àmbits; assessorar i ajudar les famílies a suportar l’impacta que comporta la vellesa; assessorar i informar en qüestions legals, econòmiques o d’assistència social.
A més, es pretén a través de les reunions,  informar i sensibilitzar la societat, i representar davant de l’Administració els interessos de la gent gran i de les seves famílies. Perquè una de les coses fonamentals en un poble, en una societat, és mantenir la cohesió social, llavors és bàsic vetllar per la gent que no pot seguir tan bé com l’altra gent.

Una de les bases de l’administració és la igualtat d’oportunitats  i no només en la vessant econòmica sinó en la social i en tots el àmbits.